Pedikúra - manikúra  minibager

Pozvánka na zasadnutie MZ

zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva primátor mesta

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave

na deň 29. septembra 2022 o 09.00 hod. do malej zasadačky MsÚ v Rožňave

Program:

1. Otvorenie

2. Otázky a podnety občanov

3. Interpelácie poslancov

4. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave 

5. Nástup náhradníka na uprázdnený mandát poslanca vo volebnom obvode č. 2 

6. VZN  mesta Rožňava o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie 

7. VZN mesta Rožňava o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava – návrh na zmeny 

8. Návrh na schválenie 2. zmeny rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok  2022 

.9. Rozpočet mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií – plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30. 06. 2022

10. Výročná správa mesta za konsolidovaný celok mesta Rožňava za rok 2021 

11. Návrh na schválenie a doplnenie Zásad participatívneho rozpočtu 

12. Návrh na schválenie Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Rožňava na rok 2023 

13. Majetkoprávne záležitosti:

  1. Peter Bocan, obchodná 559/37, Bratislava  -  predaj pozemku mesta 

  2. Dopravná spoločnosť s.r.o. Rožňava, Šafárikova 473, Rožňava – predaj pozemku mesta 

  3. Matej Hlivák a manželka Henrieta Hliváková, Útulná 2, Rožňava  – predaj pozemkov mesta 

  4. Ing. Benjamín N. Kovács a manželka Ing. Valéria N. Kovácsová, Južná 29, Rožňava  – predaj pozemku mesta 

  5. Ing. Ján Lach, Kúpeľná 35, Rožňava – predaj pozemku mesta 

  6. Erika Nagypálová, Kúpeľná 33, Rožňava – predaj pozemku mesta 

  7. Ladislav Takáč, M. Kukučína 1, Rožňava – predaj pozemkov mesta 

  8. Milan Dorkin, Rožňavské Bystré 12 – zmena uznesenia  MZ č. 51/2022 zo dňa 31. 03. 2022 

  9. Ing. Peter Fábián, Alej Antona Kissa 6, Rožňava – zámena pozemkov v k. ú, Rožňava 

  10. Bc. Mária Šimonová, Čučmianska 5, Rožňava  – výpožička pozemku mesta 

  11. Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, Košice  – zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta 

  12. Slovenský rybársky zväz MO Rožňava, Hviezdoslavova 4, Rožňava  – predĺženie doby výpožičky pozemku 

  13. Stanovenie výšky nájomného za užívanie nebytových priestorov v budove na Betliarskej ulici 

  14. Technické služby mesta Rožňava – protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy 

14. Správa o činnosti MsP Rožňava za I. polrok 2022 

15. Zabezpečenie realizácie a spolufinancovanie žiadosti – zvýšenie kybernetickej bezpečnosti mesta Rožňava 

16. Materiály hlavnej kontrolórky

  1. Správa z kontroly dodržiavania VZN o vylepovaní plagátov na území mesta Rožňava za rok 2021 

17. Podnety pre hlavnú kontrolórku

18. Diskusia

19. Záver

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.