Pozvánka na zasadnutie MZ

Rožňava a okolie - pohľad zhora

...

Primátor mesta
R o ž ň a v a

V Rožňave,  dňa  20.4.2018

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave 

na deň 26. apríla 2018 o 9.00 hodine
 do rokovacej miestnosti MZ

Program:

1.
 
Otvorenie
2.
 
3. 
4. Návrh na schválenie úloh Komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky, Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej, Komisie ochrany verejného poriadku, Komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu, Komisie výstavby, územného plánovania,životného prostredia a miestnych komunikácií MZ v Rožňave (PDF, 105 kB)
5: Určenie počtu poslancov vo VO1 a VO2 (PDF, 131 kB)
6: Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta Rožňava – návrh na zmenu (PDF, 96 kB)
7: Štatút mesta Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie (PDF, 244 kB)
8: VZN mesta Rožňava o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti – návrh na zmeny a doplnenie (PDF, 84 kB)
9. VZN o ochrane verejného poriadku – návrh na zmeny a doplnenie (PDF, 110 kB)
10. VZN mesta Rožňava o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie (PDF, 144 kB)
11. VZN o organizácii miestneho referenda – návrh na zmeny (PDF, 121 kB)
12. VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev – návrh (PDF, 81 kB)
13. VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb - návrh (PDF, 74 kB)
14. Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta - návrh na zmeny a doplnenie (PDF, 1,1 MB)
15 Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2018 pre športové kluby, kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie a združenia pri školách (PDF, 1 MB)
16. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach v období 1.12.2017 do 31.12.2017 (PDF, 449 kB)
17. Majetkoprávne záležitosti
 1.Juraj Boldi, Zlatá 309/13, Rožňava – priamy predaj pozemku mesta (PDF, 307 kB)
 2:Iveta Darvasová, Krátka č. 14, Rožňava – priamy predaj pozemku mesta (PDF, 876 kB)
 3:Jozef Dohányos a manželka Zlatica Dohányosová, Čiga 685/16, Turňa nad Bodvou – priamy predaj pozemku mesta (PDF, 489 kB)
 4:Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Rožňave, Hviezdoslavova 4, Rožňava – priamy predaj pozemkov mesta (PDF, 1 MB)
 5:Attila Ondrej, P. Dobšinského č. 9, Rožňava – priamy predaj pozemku mesta (PDF, 167 kB)
 6:Attila Sivoš a Hajnalka Mujzerová, Mierová 25, Rožňava – priamy predaj pozemku mesta (PDF, 285 kB)
 7.WYON, s.r.o., Námestie 1.mája 10, Rožňava – priamy predaj pozemku mesta (PDF, 460 kB) 
 8.Ing. Róbert Anna, Lipovník č. 262, Emil Kuchta, Strelnica č. 9, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta (PDF, 446 kB)
 9.Východoslovenská distribučná , a.s., Mlynská 31, Košice – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta (PDF, 510 kB)
 10.
 11.Apoštolská cirkev na Slovensku, Zbor Rožňava, A. Hronca 9, Rožňava – predaj prebytočného majetku mesta (PDF, 579 kB)
 12.Doplnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj bývalého kina s pozemkami (PDF, 86 kB)
 13.Ing. Peter Fábián, Alej Antona Kissa 111/6, Rožňava – uzatvorenie nájomnej zmluvy (PDF, 622 kB)
 14.INVOX s.r.o. , Letná č. 322/38, 048 01 Rožňava – predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov na Ul. kozmonautov č. 1793/14 v Rožňave (PDF, 66 kB)
 15.Obec Čučma, Čučma 47 – návrh na zmenu uznesenia MZ č. 216/2017 zo dňa 30.11.2017 (PDF, 1,5 MB)
 16.Potvrdenie uznesenia MZ č. 18/2018 zo dňa 22.2.2018 (PDF, 1,6 MB)
 17.Zmena uznesenia MZ č. 131/2017 zo dňa 29.6.2017 (PDF, 64 kB)
 18.Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 172/2017 zo dňa 28.9.2017 (PDF, 69 kB)
 19.Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 19/2018 zo dňa 22.2.2018 (PDF, 61 kB)
 20.Protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy Technických služieb mesta Rožňava (PDF, 63 kB)
 21.Správa hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta Rožňava (PDF, 138 kB)
 22.Investícia do siete verejného osvetlenia – ponuka spoločnosti FIN.M.O.S. a.s. (PDF, 80 kB)
18. Potvrdenie uznesenia MZ č. 38/2018 (PDF, 82 kB)
19. Zoznam opráv a rekonštrukcie chodníkov, komunikácií a ostatných plôch na rok 2018 (PDF, 70 kB)
20. Výsledky hospodárenia Mestské lesy s.r.o. za rok 2017 (PDF, 247 kB)
21. Návrh prerozdelenia zisku Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2017 (PDF, 83 kB)
22. Návrh plánu hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. na rok 2018 (PDF, 132 kB)
23. Monitorovacia správa o plnení Akčného plánu rozvoja mesta Rožňava a plnení cieľov programu rozvoja mesta Rožňava za obdobie 2015 – 2017 (PDF, 1,5 MB)
24. Predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt Rekonštrukcia objektov Základnej školy Zoltána Fábryho na ul. Komenského č. 5 Rožňava (PDF, 34 kB)
25. Založenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer (PDF, 920 kB)
26. Materiály hlavnej kontrolórky
 1.Správa z kontroly kapitálových príjmov – výdavkov, predaj – kúpa pozemkov mesta za roky 2016 – 2017 (PDF, 165 kB)
27. Podnety pre hlavnú kontrolórku
28. Otázky poslancov
29. Diskusia poslancov
30. Záver
  

 

Bod:  Diskusia občanov

sa zaraďuje do programu rokovania mestského zastupiteľstva medzi 13.00 hod. – 13.30 hod.

...

Miesto pre Vašu reklamu

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Klub športovej kynológie - Rožňava

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ako ste spokojni s vysledkom volieb v Roznave?:

Minibager

vodoinštalatér

TOPP milett

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA