Už vo štvrtok zasadnú ...

a

...

Primátor mesta
R o ž ň a v a

V Rožňave,  dňa  31.10.2019

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave 

na deň 7.novembra 2019 o 9.00 hodine
 do spoločenskej sály MsÚ

Program:

1.
 
Otvorenie
2.
 
Otázky a podnety občanov
3. 
Otázky a podnety občanov
4. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave(PDF, 275 kB)
5. Harmonogram zasadnutí orgánov mesta Rožňava na rok 2020 (PDF, 79 kB)
6. Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta – návrh na doplnenie(PDF, 1,1 MB)
7. Návrh na úpravu nájomného v malometrážnych bytoch(PDF, 63 kB)
8. Správa o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR a prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov(PDF, 49 kB)
9. VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta – návrh (PDF, 182 kB)
10. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava – návrh na zmeny (PDF, 421 kB)
11. VZN mesta Rožňava o správe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Rožňava – návrh na zmeny (PDF, 498 kB)
12. VZN mesta Rožňava o podmienkach prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta – návrh na zmeny (PDF, 155 kB)
13. Majetkoprávne záležitosti:
 1.
 2.Ladislav Takáč , M. Kukučína 1, Rožňava  – priamy predaj pozemkov mesta(PDF, 713 kB)
 3.
 4.Alžbeta.Suchá, Krátka 4, Rožňava  – priamy prenájom pozemku mesta(PDF, 909 kB)
 5.Prenájom majetku mesta – nebytové priestory ( v súčasnosti reštaurácia Tri ruže)(PDF, 490 kB)
 6.RVRENT s.r.o., Trnavská cesta 74/A, Bratislava  – zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava(PDF, 731 kB)
14. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie tejto žiadosti – Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre MRK v Rožňave(PDF, 37 kB)
15. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie tejto žiadosti – Prestupné bývanie v meste Rožňava (PDF, 36 kB)
16. Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre mesto Rožňava(PDF, 240 kB)
17. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie tejto žiadosti -  Technologické vybavenie pre zberný dvor v Rožňave(PDF, 38 kB)
18. Menovanie redakčnej rady Rožňavských novín – Informatívna správa(PDF, 41 kB)
19. Materiály hlavnej kontrolórky
 1.Správa z kontroly dodržiavania zákona č. 311/2001 Z.z. v z.n.p. Zákonníka práce so zameraním na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za rok 2018 v subjekte mesto Rožňava(PDF, 144 kB)
 2.Správa z kontroly hospodárenia MTVŠ s.r.o. za rok 2018, kontrola dodržiavania zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p., zákona č. 311/2001 Z.z. v z.n.p. Zákonníka práce(PDF, 111 kB)
 3.Kontrola v príspevkovej organizácii Technické služby mesta Rožňava so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri použití finančných prostriedkov určených na mzdy zamestnancov v nadväznosti na dodržiavanie príslušnej legislatívy(PDF, 104 kB)
20. Podnety pre hlavnú kontrolórku
21. Záver

...

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT