Užitočné otázky a odpovede v súvislosti s lesnými/horskými studničkami

a

...

O aký zdroj pitnej vody ide v prípade studničiek?


Ide o zdroje vody, ktoré sú využívané na pitné účely len príležitostne a nie sú určené na hromadné zásobovanie pitnou vodou. Starostlivosť o ne nevykonáva žiaden subjekt, nie sú zabezpečené (nemajú vytvorené ochranné pásmo), sú voľne prístupné a teda aj ľahko zraniteľné.

Používanie vody z neznámych zdrojov, studničiek aj prameňov vzhľadom na to, že nemajú ochranné pásma možno považovať za rizikové. A to z toho dôvodu, že každý zdroj pitnej vody má určené ochranné pásmo - územie so stanoveným režimom hospodárenia, ktoré má zabezpečiť, že nedôjde k ovplyvneniu kvality podzemnej vody.Do akej miery je bezpečné piť vodu z lesných studničiek?


Používanie vody z neznámych zdrojov, lesných studničiek aj prameňov je rizikové, pretože kontaminovaná pitná voda môže byť faktorom prenosu infekčných ochorení (najmä črevných a hnačkových).


Odporúčame preto používať lesné studničky a pramene s označením „Pitná voda“ a v prípade neoznačených zdrojov si všímať ich celkový stav a zvážiť použitie, najmä ak voda z hľadiska senzorických vlastností nepôsobí vyhovujúco. I voda, ktorá má priezračnú farbu, je bez zákalu  zápachu a má ,,dobrú chuť“, však nemusí byť zo zdravotného hľadiska bezpečná. Jediným spoľahlivým dôkazom zdravotnej bezpečnosti vody je jej laboratórne vyšetrenie.


Pokiaľ je pri objektoch označenie, že ide o pitnú vodu, jej kvalita musí spĺňať požiadavky na zdravotnú bezpečnosť podľa zákona  č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity, rozsah a početnosť kontroly ustanovuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.Čo nám hrozí, ak sa napijeme zo studničky s kontaminovanou vodou?


Vodou z neznámeho zdroja sa môžu šíriť predovšetkým pôvodcovia črevných nákaz, v našich podmienkach najmä gastroenteritíd a bacilárnej dyzentérie; z vírusových ochorení sú to najmä ochorenia spôsobené rotavírusmi a vírusom hepatitídy typu A. Prejavmi ochorení môžu byť nevoľnosti, bolesti brucha a hlavy, hnačky, kŕče a zvracania, teploty až triašky a pod.Zabezpečuje ÚVZ SR kontrolu alebo dozor nad niektorými lesnými studničkami?


Monitorovanie lesných studničiek a prameňov, ktoré nie sú určené pre hromadné zásobovanie,  orgány verejného zdravotníctva nevykonávajú. Na základe spolupráce s obcami, občianskymi združeniami alebo štátnymi lesmi vyšetrujú niektoré RÚVZ kvalitu vody v prameňoch alebo studničkách aspoň orientačne a to najmä na lokalitách, ktoré sú turisticky využívané. Ide však o sporadické vyšetrenia. Ich cieľom je identifikovať prípadné zdravotné riziká a pri zistení nevyhovujúcich výsledkov informovať o nich zodpovedné osoby (zástupcovia miest, obcí a lesov). Informácie poskytujú RÚVZ tiež prostredníctvom svojich webových stránok.


Bezplatné orientačné vyšetrenia vody zo studničiek sa vykonáva napr. aj pri príležitosti Svetového dňa vody (22. marca- napr. na Úrade verejného zdravotníctva SR a vybraných regionálnych úradoch verejného zdravotníctva po celej SR).


Pozn.: Kvalitu vybraných objektov sleduje napr. SHMÚ v rámci monitorovania kvality podzemných vôd.  

 


K niektorým studničkám sa viažu legendy a ľudia veria, že ich voda je zázračná. Najznámejšou je zrejme studnička v Marianke neďaleko Bratislavy. Monitorovali pracovníci orgánov verejného zdravotníctva predmetnú studňu?


Kontrolu kvalitu vody v studničke v Marianke zabezpečuje pre jej vyhľadávanie návštevníkmi mariánskeho údolia preventívne miestny farský úrad.  Analýzu kvality vody vykonáva akreditované laboratórium Zsl. vod. spoločnosti. V roku 2016 overovali kvalitu vody zo studne na základe podnetu aj pracovníci RÚVZ Bratislava hl. mesto. Kvalita vody vyhovovala požiadavkám pre pitnú vodu.odbor hygieny životného prostredia a referát komunikačný ÚVZ SR

...

kalendár 2016

Miesto pre Vašu reklamu

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Klub športovej kynológie - Rožňava

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za predčasné parlamentné voľby?:

Minibager

vodoinštalatér

UKONA

ROCK POD HRADOM 8.

Miesto pre Vašu reklamu

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu


Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA