Verejné zasadnutie komisie Finančnej ... občania sú vítaní

Mestský úrad Rožňava

...

Oznámenie o zasadnutí

 

Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční

 

 

14. 2. 2019 o 14.00 hod. v zasadačke na III. poschodí MsÚ

 

Program:

 
O t v o r e n i e
Spracovateľ
1.
Plán činnosti Mestské televízne štúdio na rok 2019
Bc. Martina Molčanová
2.
Rokovací poriadok stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Rožňave – návrh na zmenu a doplnenie
JUDr. Judita Jakobejová
3.
Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta – návrh na doplnenie
JUDr. Judita Jakobejová
4.
HorMIx, s.r.o. - zverejnenie zámeru priameho prenájmu miesta na osadenie reklamného zariadenia
JUDr. Judita Jakobejová
5.
Kapa-press spol. s r.o. - zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemkov mesta
JUDr. Andrea Kalinová
6.
O. Rézművesová - zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta
JUDr. Andrea Kalinová
7.Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností  a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta - návrh na zmeny a doplnenie

JUDr. Andrea Kalinová

8.
Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou – návrh
Mária Kardošová
9.
Obchodná verejná súťaž na nájom poľnohospodárskych pozemkov v k. ú. Rožňava
Mgr. Juraj Halyák
10.
Obchodná verejná súťaž na služby poskytované TIC Rožňava a nájom nebytových priestorov užívaných TIC Rožňava

Mgr. Juraj Halyák

11.
Štatút mesta Rožňava – návrh

Mgr. Juraj Halyák

12.
VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava – návrh na zmeny

Mgr. Juraj Halyák

13.
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi – návrh na doplnenie a zmenu
Mgr. Juraj Halyák
14.
VZN mesta Rožňava o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – návrh na zmeny a doplnenie
Mgr. Juraj Halyák
15.
M.Šoltés a manželka - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta

Perla Dávidová

16.
L.Takáč - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta
Perla Dávidová
17.
M.Kováč -  priamy predaj pozemku mesta
Perla Dávidová
18.
Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 65/2016 zo dňa 28.04.2016
Blanka Fábiánová
19.

VARY s.r.o. - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta

Blanka Fábiánová

20.
A. Bartók - priamy predaj pozemku mesta
Blanka Fábiánová
21.
E. Piaterová - zrušenie časti uznesenia  MZ č.130/2017 zo dňa 29.6.2017
Blanka Fábiánová
22.
Košický samosprávny kraj - priamy predaj pozemkov mesta
Blanka Fábiánová
23.
M. Pampurík - zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľností v k.ú. Rožňava
Blanka Fábiánová
24.
V. Molčan - žiadosť o predaj pozemku
Blanka Fábiánová
25.
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - zverejnenie zámeru priameho  predaja pozemkov mesta
Blanka Fábiánová
26.
Technické služby mesta Rožňava - protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy
Blanka Fábiánová
27.
Apoštolská cirkev na Slovensku, Zbor Rožňava - priamy predaj prebytočného majetku mesta
Blanka Fábiánová
28.Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - kúpa pozemkov do majetku mestaBlanka Fábiánová
29.
V. Macák - zámena pozemkov v k.ú. Rožňava

Blanka Fábiánová

30.Základná umelecká škola - odňatie budovy zo správyBlanka Fábiánová
31.L. Jankó - priamy predaj pozemkov mestaBlanka Fábiánová
32.Ľ. Takáč - zverejnenie zámeru priameho  predaja pozemkov mestaBlanka Fábiánová
33.Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach v období od 27.9.2018 do 31.12.2018Ing. Klára Leskovjanská
34.Návrh na schválenie dodatku č. 2 k Internej smernice – Zásady rozpočtového hospodárenia mesta RožňavaIng. Klára Leskovjanská
35.Návrh na prehodnotenie „Zásad participatívneho rozpočtu v meste Rožňava“ a „Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Rožňava „Ing. Klára Leskovjanská
36.Prepočet výdavkov na zasadnutia MZ a komisií pri MZ v roku 2019Ing. Klára Leskovjanská
 Rôzne 
 Záver 

 

...

Rokovanie komisie je verejné. Občania mesta a iné osoby sa môžu zúčastniť na rokovaní komisie. Výnimkou účasti občanov sú prípady, kedy si to vyžaduje Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku

 

Predseda :
Bc. Ivan Kuhn, MA
 
Podpredseda :
Ing. Ondrej Bolaček

Členovia:
Zoltán Beke
PaedDr. Marek Kmeť
Vladimír Polóny
Pavol Horňák
Gejza Záhn
JUDr. Martina Vnenčáková
Árpád Gőrgei
Ing. Máriu Blaškovú
Tomáš Németh
 
Tajomník :
Ing. Erika Leskovjanská

Miesto pre Vašu reklamu

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Klub športovej kynológie - Rožňava

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Aké máte skúsenosti s Úradom práce v Rožňave:

Minibager

vodoinštalatér

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA