Verejné zasadnutie komisie Ochrany verejného poriadku ... občania sú vítaní

Mestský úrad Rožňava

...

OZNÁMENIE

o zasadnutí Komisie ochrany verejného poriadku Mestského zastupiteľstva v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa

 

9.9.2019 o 14:45 hodine

v zasadacej miestnosti Mestského úradu Rožňava na III. poschodí

 

Program

 1. Otvorenie, schválenie programu rokovania – R. Ocelník
 2. Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta - návrh na zmenu a doplnenie – JUDr. Jakobejová
 3. Zriadenie komisie pre rómsku komunitu pri MZ v Rožňave – návrh – JUDr. Jakobejová
 4. Rokovací poriadok MZ - návrh na zmenu ( poslanecký návrh) – JUDr. Jakobejová
 5. Výročná správa a konsolidačná výročná správa mesta za rok 2018 – Ing. E. Leskovjanská
 6. Plnenie rozpočtu mesta k 30. 6. 2019 – H. Molnárová
 7. Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2019 – H. Molnárová
 8. VZN o vylepovaní plagátov – poslanecký návrh – Mgr. Drengubiak
 9. Plnenie uznesení – R. Ocelník
 10. Žiadosť o osadenie zábran na Ul. J. A. Komenského – A. Šikúrová
 11. Žiadosť o osadenie dopravnej značky „Pozor, deti!“ – A. Šikúrová
 12. Žiadosť o osadenie spomaľovacieho prahu pri ZŠ Zlatá – A. Šikúrová
 13. Žiadosť o vyznačenie parkovacích miest a osadenie dopravnej značky – A. Šikúrová
 14. Vyhradené parkovacie miesta – informatívna správa – R. Ocelník
 15. Podnet občana týkajúci sa parkovania osôb ŤZP  – Ing. Hanuštiak
 16. Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za I. polrok 2019 – Ing. Hanuštiak
 17. Zásady pre určovanie vyhradených parkovacích miest pre držiteľov preukazu osoby s ŤZP – návrh – Mgr. Halyák
 18. Rôzne
 19. Diskusia
 20. Záver
pdf iconMateriál komisie ochrany verejného poriadku
(PDF, 21 MB)

 

 

 
 
Roman Ocelník
predseda komisie

...

Rokovanie komisie je verejné. Občania mesta a iné osoby sa môžu zúčastniť na rokovaní komisie. Výnimkou účasti občanov sú prípady, kedy si to vyžaduje Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

...

Komisia ochrany verejného poriadku

Predseda :
Roman Ocelník
 
Podpredseda :
Mgr. Matúš Bischof

Členovia : 
Mgr. Tibor Gonos
Roman Piku
Ing. Róbert Hanuštiak
Peter Szabad
 
Tajomník :
Mgr. Juraj Halyák

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

V Rožňave plánujú postaviť predajňu MERCURY MARKET:

Minibager

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT