Verejné zasadnutie komisie Verejného poriadku ... občania sú vítaní

Mestský úrad Rožňava

...

OZNÁMENIE

o zasadnutí Komisie ochrany verejného poriadku Mestského zastupiteľstva v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa

 

11.2.2019 o 14:30 hodine

v zasadacej miestnosti Mestského úradu Rožňava na III. poschodí

 

Program

 

 1. Otvorenie
 2. Rokovací poriadok stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Rožňave – návrh na zmenu a doplnenie – JUDr. Jakobejová
 3. Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta – návrh na doplnenie – JUDr. Jakobejová
 4. Návrh na schválenie dodatku č. 2 k Internej smernici – Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava - Ing. K. Leskovjanská
 5. Žiadosť o zníženie maximálnej povolenej rýchlosti – A. Šikúrová
 6. Žiadosť o vyhradenie 2 parkovacích miest – A. Šikúrová
 7. Žiadosť o osadenie značky – A. Šikúrová
 8. Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2018 - Ing. Hanuštiak
 9. Plán činnosti Mestskej polície Rožňava na rok 2019 – Ing. Hanuštiak
 10. Vyznačenie chodníka pri Katedrále Nanebovzatia Panny Márie – Ing. Hanuštiak
 11. Štatút mesta Rožňava – návrh - Mgr. Halyák
 12. VZN o určení názvov ulíc – Mgr. Halyák
 13. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi - návrh na zmenu a doplnenie - Mgr. Halyák
 14. Plnenie uznesení – R. Ocelník
 15. Rôzne
 16. Diskusia
 17. Záver

...

Rokovanie komisie je verejné. Občania mesta a iné osoby sa môžu zúčastniť na rokovaní komisie. Výnimkou účasti občanov sú prípady, kedy si to vyžaduje Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

...

Komisia ochrany verejného poriadku

Predseda :
Roman Ocelník
 
Podpredseda :
Mgr. Matúš Bischof

Členovia : 
Mgr. Tibor Gonos
Roman Piku
Ing. Róbert Hanuštiak
Peter Szabad
 
Tajomník :
Mgr. Juraj Halyák

Miesto pre Vašu reklamu

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Klub športovej kynológie - Rožňava

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Aké máte skúsenosti s Úradom práce v Rožňave:

Minibager

vodoinštalatér

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA