Verejné zasadnutie komisie Vzdelávania ... občania sú vítaní

Mestský úrad Rožňava

...

O z n á m e n i e  o zasadnutí

 

„Komisie vzdelávania, a mládeže MZ v Rožňave“

 

7. 2. 2019  o 14:00 hod.

 v zasadačke MsÚ (2. poschodie)

 

Program:

 

bod
PROGRAM
predkladateľ
 
Otvorenie
 
1.

VZN mesta Rožňava o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – návrh na zmeny a doplnenie

Mgr. Juraj Halyák
2.VZN mesta Rožňava o zrušení Elokovaného pracoviska, Štítnická 201/10, Rožňava ako súčasti Základnej umeleckej školy, Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava a zriadení Elokovaného pracoviska, Akademika Hronca 100/9A, Rožňava ako súčasti Základnej umeleckej školy, Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava - návrhMgr. Juraj Halyák
3.Štatút mesta Rožňava – návrhMgr. Juraj Halyák
4.Rokovací poriadok stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Rožňave – návrh na zmenu a doplnenieJUDr. Judita Jakobejová
5.Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta – návrh na doplnenieJUDr. Judita Jakobejová
6.Návrh na prehodnotenie „Zásad participatívneho rozpočtu v meste Rožňava“ a  „Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Rožňava „Ing. Klára Leskovjanská
7.Návrh na schválenie dodatku č. 2 k Internej smernice – Zásady rozpočtového hospodárenia mesta RožňavaIng. Klára Leskovjanská
8.Rôzne 
 
Záver

...

Rokovanie komisie je verejné. Občania mesta a iné osoby sa môžu zúčastniť na rokovaní komisie. Výnimkou účasti občanov sú prípady, kedy si to vyžaduje Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

...

Komisia vzdelávania a mládeže

Predseda :
Eduard Mihók

Podpredseda :
Mgr. Zoltán Breuer

Členovia :
Mgr. Richard Szőllős
PhDr. Peter Lőrincz
Zoltán Várady
Mgr. Zuzana Hencelová
Mgr. Zuzana Hamelliová
Mgr. Blanka Boldiová
Ing. Róbert Benik
 

 

Tajomník :
Ing. Ivan Nemčok

Miesto pre Vašu reklamu

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Koho podporíte v druhom kole ... ?:

Minibager

vodoinštalatér

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA