Verejné zasadnutie komisie Vzdelávania ... občania sú vítaní

Mestský úrad Rožňava

...

Komisia vzdelávania a mládeže MZ v Rožňave


 

O z n á m e n i e  o zasadnutí

 

„Komisie vzdelávania, a mládeže MZ v Rožňave“

 

11. 9. 2019  o 15:30 hod.

 v zasadačke MsÚ (2. poschodie)

 

Program:

 

bod
PROGRAM
predkladateľ
 
Otvorenie
 
1.

Rokovací poriadok MZ – návrh na zmenu

JUDr. Judita Jakobejová
Mgr. M. Drengubiak
2.

Zriadenie komisie pre rómsku komunitu pri MZ v Rožňave  –n á v r h

JUDr. Judita Jakobejová
3.

Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta – návrh na zmenu a doplnenie

JUDr. Judita Jakobejová
4.

Výročná správa a konsolidačná výročná správa mesta za rok 2018

Ing. Erika Leskovjanská
5.Návrh na schválenie 1.zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2019Helena Molnárová
6.Rozpočet Mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie – MsD Actores – plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.6.2019Helena Molnárová
7.
Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností  a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
- návrh na doplnenie
Mgr. Zoltán Breuer
8.Plnenie uzneseníIng. Jolana Zatrochová
9.Rôzne 
 
Záver
 
pdf iconMateriál komisie vzdelávania a mládeže
(PDF, 10 MB)

 

 
Eduard Mihók, v.r.
predseda komisie

...

Komisia vzdelávania a mládeže

Predseda :
Eduard Mihók

Podpredseda :
Mgr. Zoltán Breuer

Členovia :
Mgr. Richard Szőllős
PhDr. Peter Lőrincz
Zoltán Várady
Mgr. Zuzana Hencelová
Mgr. Zuzana Hamelliová
Mgr. Blanka Boldiová
Ing. Róbert Benik
 

 

Tajomník :
Ing. Ivan Nemčok

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

V Rožňave plánujú postaviť predajňu MERCURY MARKET:

Minibager

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT