Dnes Vláda SR rokuje v Rožňave, v hre je 1 000 000 eur

Rožňava

Dnes sa v Rožňave koná výjazdové zasadnutie vlády. Podľa návrhu uznesenia Vlády Slovenskej republiky má pre tento región schváliť návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa v sume 1 000 000 eur.

...

P.č.

IČO

Názov príjemcu

Účel dotácie

Dotácia v €

1.

328197

mesto Dobšiná

Vybudovanie polopodzemných kontajnerov na komunálny a separovaný odpad na území celého mesta Dobšiná

35 000

2.

328758

mesto Rožňava

Rekonštrukcia časti chodníka na Námestí baníkov – východná časť

250 000

3.

328758

mesto Rožňava

Úprava priestranstva pred Fontánou pri baníckych kahancoch

50 000

4.

328758

mesto Rožňava

Rekonštrukcia oplotenia školského ihriska Základnej školy Juraja Hronca Rožňava

15 000

5.

328090

obec Ardovo

Rekonštrukcia strechy vidieckeho domu súpisné číslo 35

6 000

6.

328103

obec Betliar

Zriadenie verejných sociálnych zariadení pri kultúrnom dome v Betliari

15 000

7.

328111

obec Bohúňovo

Dokončenie domu smútku

6 000

8.

696412

obec Bôrka

Rekonštrukcia obecnej komunikácie

5 000

9.

17078512

obec Brdárka

Výmena strešnej konštrukcie na budove obecného úradu

3 000

10.

590754

obec Bretka

Rekonštrukcia strechy základnej školy a materskej školy

5 000

11.

594768

obec Brzotín

Rekonštrukcia komunikácie okolo cintorína

6 000

12.

328154

obec Čierna Lehota

Rekonštrukcia strešnej konštrukcie na Pamätnej izbe SNP

5 000

13.

328162

obec Čoltovo

Rekonštrukcia strechy základnej školy a materskej školy

15 000

14.

594831

obec Čučma

Revitalizácia verejného priestranstva pred materskou školou

7 000

15.

328171

obec Dedinky

Rekonštrukcia strechy miestneho kultúrneho strediska – budova bývalej základnej školy

4 000


16.

328189

obec Dlhá Ves

Rekonštrukcia strechy obecného úradu

6 000

17.

328201

obec Drnava

Rekonštrukcia budovy baníckej histórie súpisné číslo 244

6 000

18.

328219

obec Gemerská Hôrka

Vybudovanie chodníka nad odvodňovacím žľabom na Hlavnej ulici smerom na mesto Jelšava

15 000

19.

318698

obec Gemerská Panica

Rekonštrukcia obecných komunikácií

3 000

20.

328227

obec Gemerská Poloma

Rekonštrukcia príjazdového mosta k obecnému úradu

15 000

21.

328251

obec Gočaltovo

Rekonštrukcia miestnych komunikácií, rekonštrukcia fasády a strešnej konštrukcie na dome smútku

5 000

22.

328260

obec Gočovo

Rekonštrukcia chodníka pre peších pozdĺž hlavnej cesty

35 000

23.

595187

obec Hanková

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a verejného priestranstva na námestí pred kostolom a obecným úradom a vybudovanie autobusového prístrešku

5 000

24.

328278

obec Henckovce

Rekonštrukcia strechy na kultúrnom dome

20 000

25.

328286

obec Honce

Rekonštrukcia strešnej konštrukcie na dome smútku súpisné číslo 219  a rekonštrukcia strechy na bývalej budove materskej školy súpisné číslo 108

7 000

26.

328294

obec Hrhov

Výmena kotla a rekonštrukcia ústredného kúrenia vrátane regulácie v základnej škole

5 000

27.

328308

obec Hrušov

Úprava koryta miestneho potoka

5 000

28.

328332

obec Jablonov nad Turňou

Rekonštrukcia sociálnych miestností v obvodnom zdravotnom stredisku

15 000

29.

594784

obec Jovice

Výmena strechy materskej školy

6 000

30.

328375

obec Kečovo

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

7 000

31.

328383

obec Kobeliarovo

Výmena okien na obecnom úrade

5 000

32.

328391

obec Koceľovce

Rekonštrukcia miestnej komunikácie pred evanjelickým kostolom

3 000

33.

696684

obec Kováčová

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

3 000

34.

328421

obec Krásnohorské Podhradie

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

5 000

35.

328413

obec Krásnohorská Dlhá Lúka

Rekonštrukcia strechy obecného úradu

5 000

36.

594776

obec Kružná

Výstavba plochy pod umelé trávnaté ihrisko

5 000

37.

328448

obec Kunova Teplica

Rekonštrukcia a modernizácia ústredného kúrenia obecného úradu a kultúrneho domu

15 000

38.

328464

obec Lipovník

Výstavba chodníka na Hlavnej ulici ku katolíckemu kostolu

15 000

39.

328481

obec Lúčka

Rekonštrukcia cesty k husitskému kostolu

5 000

40.

328499

obec Markuška

Rekonštrukcia oplotenia cintorína

20 000

41.

328502

obec Meliata

Výstavba vodovodu k cintorínu

15 000

42.

328596

obec Nižná Slaná

Rekonštrukcia bývalej ľudovej školy pre zriadenie baníckeho múzea na Letnej ulici č. 17 v Nižnej Slanej

28 000

43.

328626

obec Pašková

Výmena strechy na knižnici a hasičskej zbrojnici

15 000

44.

328642

obec Plešivec

Rekonštrukcia obecných komunikácií

15 000

45.

328774

obec Rudná

Rekonštrukcia domu smútku

5 000

46.

328791

obec Silická Brezová

Obnova koryta potoka

4 000

47.

17078270

obec Silická Jablonica

Rekonštrukcia obecných komunikácií

15 000

48.

328821

obec Slavec

Rozšírenie verejného osvetlenia

5 000

49.

328782

obec Silica

Rekonštrukcia obecných komunikácií

5 000

50.

328600

obec Ochtiná

Výmena strešnej krytiny na klube dôchodcov a rekonštrukcia miestnej komunikácie

5 000

51.

328618

obec Pača

Výmena okien multifunkčnej budovy obecného úradu

7 000

52.

328634

obec Petrovo

Rekonštrukcia miestnej komunikácie vedúcej na cintorín

20 000

53.

328677

obec Rakovnica

Rekonštrukcia strechy objektu bývalej materskej školy súpisné číslo 173

24 000

54.

328685

obec Rejdová

Rekonštrukcia chodníka na miestnom cintoríne

20 000

55.

328723

obec Rochovce

Rekonštrukcia strechy na dome smútku

5 000

56.

328731

obec Roštár

Rekonštrukcia miestnej komunikácie vedúcej do osady

5 000

57.

328740

obec Rozložná

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

5 000

58.

328766

obec Rožňavské Bystré

Výmena strešnej krytiny na dome smútku

24 000

59.

595179

obec Slavoška

Rekonštrukcia miestnej komunikácie na cintoríne

4 000

60.

328847

obec Slavošovce

Rekonštrukcia javiska, sociálnych zariadení v kultúrnom dome a vybavenie sály kultúrneho domu

30 000

61.

328855

obec Stratená

Rekonštrukcia starej cesty okolo Stratenského tunela

5 000

62.

328871

obec Štítnik

Výmena okien, dverí, sociálnych zariadení na budove zdravotného strediska

15 000

63.

328898

obec Vlachovo

Modernizácia vnútorného vybavenia základnej školy s materskou školou

10 000

64.

328901

obec Vyšná Slaná

Rekonštrukcia strechy a sociálnych priestorov kultúrneho domu

22 000

65.

31966641

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dobšiná

Rekonštrukcia strechy fary a hospodárskej budovy na ulici Zimná súpisné číslo 106 Dobšiná

2 000

66.

30687446

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Rožňava

Rekonštrukcia budovy Základnej školy Zeleného stromu Rožňava – telocvičňa

5 000

67.

31970028

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Vlachovo

Rekonštrukcia chodníka k miestnemu evanjelickému kostolu v Gočove

2 000

68.

31973876

Rímskokatolícka cirkev farnosť Dobšiná

Rekonštrukcia strechy katolíckeho kostola v Dobšinej

2 000

69.

50644262

ŠK Dobšiná

Materiálno-technické zabezpečenie športového klubu

7 000

70.

12664979-0077

Slovenský zväz telesne postihnutých - Základná organizácia č. 770 v Dobšinej

Materiálno technické zabezpečenie zariadenia v sídle organizácie Niže Mesta súpisné číslo 1044 Dobšiná

2 000

71.

178209-0802

Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Dobšiná

Obstaranie elektrického agregátu na výlov rýb

3 000

72.

51920042

"Mestský športový klub Dobšiná - stolný tenis"

Materiálno-technické vybavenie klubu

3 000

73.

35573147

Jasanima Rožňava

Zriadenie stolárskej dielne

3 000

 

 

Spolu

 

1 000 000

...

Miesto pre Vašu reklamu

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Klub športovej kynológie - Rožňava

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Koho podporíte v druhom kole ... ?:

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA