Vo štvrtok zasadneme, toto nás čaká ...

Rožňava a okolie - pohľad zhora

...

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave 

na deň 28. júna 2018 o 9.00 hodine
 do rokovacej miestnosti MZ

Program:

1.
 
Otvorenie
2.
 
3. 
4. Rokovací poriadok  Mestského zastupiteľstva  v Rožňave – návrh na zmeny (PDF, 142 kB)
5: Vymenovanie hlavného architekta – urbanistu mesta Rožňava (PDF, 62 kB)
6: Návrh na udelenie čestného občianstva mesta Rožňava v roku 2018 (PDF, 70 kB)
7: VZN mesta Rožňava, ktorým sa určujú podmienky pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – návrh na zmeny a doplnenie (PDF, 95 kB)
8: VZN o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene – návrh na zmenu (PDF, 370 kB)
9. VZN mesta Rožňava o školských obvodoch v meste Rožňava a o spoločných školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie (PDF, 419 kB)
10.1Zásady  hospodárenia s majetkom mesta – návrh na zmenu a doplnenie (PDF, 1,14 MB)
 2Zásady  hospodárenia s majetkom mesta – doplnenie -  poslanecký návrh Ing. Karola Kováča, poslanca MZ (PDF, 1,15 MB)
11. Metodika a zásady pri údržbe, opravách, rekonštrukciách a výstavby chodníkov, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev – poslanecký návrh Ing. Karola Kováča, poslanca MZ (PDF, 769 kB)
12. Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových organizácií k 31.12.2017 (PDF, 10,3 MB)
13. Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2018 (PDF, 1,22 MB)
14. Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2018 pre športové kluby (PDF, 1,2 MB)
15. Majetkoprávne záležitosti
 1.Miriam Grecmacherová, Letná 36, Rožňava  – priamy predaj pozemku mesta (PDF, 490 kB)
 2:Attila Ondrej, P. Dobšinského č. 9, Rožňava  – priamy predaj pozemku  mesta (PDF, 168 kB)
 3:Ondrej Szóllós a manželka Zuzana Szóllósová, Kúpeľná č. 31, Rožňava  – priamy predaj pozemku mesta (PDF, 1,1 B)
 4:Ľubomír Takáč, Jána Brocku č. 4, Rožňava  – priamy predaj pozemku mesta (PDF, 437 kB)
 5:WYON, s r.o., Námestie 1. mája 10, Rožňava  – priamy predaj pozemku mesta (PDF, 468 kB)
 6:Marcel Kohulák, Edelényska č. 34, Rožňava, Ing. Martin Kohulák,Vysoká č. 34, Bratislava, Marcela Kohuláková, Hlboká č. 43/A, Piešťany, JUDr. Jana Budaiová, Konopná č. 82, Chorvátsky Grob – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta (PDF, 761 kB)
 7.Tomáš Perlaki, Jarná č. 3, Rožňava  – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta  (PDF, 759 kB) 
 8.Juraj Boldi, Zlatá 309/3, Rožňava – priamy prenájom pozemku mesta (PDF, 293 kB)
 9.Ing. Ondrej Macák, Rožňavské Bystré č. 209  – zámena pozemkov v k.ú. Rožňava (PDF, 697 kB)
 10.
 11.Technické služby mesta Rožňava - protokolárne odovzdanie majetku mesta  do správy (PDF, 435 kB)
 12.Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov  Základnej školy Pionierov 1, pre Newport Group, a.s., Lazaretská 23, 811 09 Bratislava (PDF, 70 kB)
16. Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava (PDF, 146 kB)
17. Technické  služby mesta  Rožňava – zmena a  doplnenie predmetu činnosti (PDF, 65 kB)
18. Spojená škola J. A. Komenského 5, Rožňava – žiadosť p súhlas so zmenou v sieti škôl a školských zariadení spočívajúca v zaradení dvoch nových učebných odborov (PDF, 667 kB)
19. Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Rožňava (PDF, 39 kB)
20. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt „ Bezpečný domov II.“ (PDF, 36 kB)
21. Zmena v realizácii projektu Cyklochodníka Rožňava (PDF, 72 kB)
22. Materiály hlavnej kontrolórky
 1.Správa z kontroly dodržiavania zákona č. 596/2003  Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. § 3 ods. 7 písm. a) až e) a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p. vo vzťahu k riaditeľom základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava (PDF, 135 kB)
 2.Správa z kontroly bežných príjmov – príjem z daní za užívanie verejného priestranstva za roky 2016 – 2017 (PDF, 161 kB)
 3.Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava za I. polrok 2018 (PDF, 119 kB)
 4.Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava na II. polrok 2018 (PDF, 140 kB)
23. Podnety pre hlavnú kontrolórku
24. Otázky poslancov
25. Diskusia poslancov
26. Záver
  

 

Bod:  Diskusia občanov

sa zaraďuje do programu rokovania mestského zastupiteľstva medzi 13.00 hod. – 13.30 hod.

...

Miesto pre Vašu reklamu

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Klub športovej kynológie - Rožňava

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Aké máte skúsenosti s Úradom práce v Rožňave:

Minibager

vodoinštalatér

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA