Zasadnutie MZ - program

Rožňava a okolie - pohľad zhora

...

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave 

na deň 30. novembra 2017 o 9.00 hodine
 do rokovacej miestnosti MZ

Program:

1.
 
Otvorenie
2.
 
Prezentácia štúdie na dostavbu krytej plavárne
3. 
4. Zverejnenie majetkových priznaní poslancov MZ v Rožňave a primátora mesta za rok 2016 a nasledujúce roky na internetovej stránke mesta z dôvodu zvýšenia transparentnosti mesta Rožňava – Informatívna správa (PDF, 61 kB)
5: Harmonogram zasadnutí orgánov mesta Rožňava v roku 2018 (PDF, 66 kB)
6: Voľba člena Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií, Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku a Komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky pri MZ v Rožňave (PDF, 67 kB)
7: VZN mesta Rožňava o zrušení CVČ , Akademika Hronca 100/9A, Rožňava a zriadení CVČ, Ulica pionierov 1, Rožňava ako súčasti Základnej školy, Ulica pionierov 1, Rožňava (PDF, 77 kB)
8: Poslanecký návrh p. Ľubomíra Takáča na zmenu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava (PDF, 472 kB)
9. Návrh na schválenie 4. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2017 (PDF, 2 MB)
10. Návrh na schválenie „ Zásad participatívneho rozpočtu v meste Rožňava“ (PDF, 75 kB)
11. Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 113/2017, bodu 4/ zo dňa 29.6.2017 (PDF, 427 kB)
12. Návrh na udelenie Ceny mesta Rožňava v roku 2018 (PDF, 1,8 MB)
13. Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Rožňava v roku 2018 (PDF, 3,2 MB)
14. Majetkoprávne záležitosti
 1.Koloman Bodnár a manželka Darina Bodnárová, Bočná  č.3, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta a zriadenie vecného bremena na pozemok mesta (PDF, 481 kB)
 2:Attila Ondrej, P. Dobšinského č. 9, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta (PDF, 168 kB)
 3:MVDr. Juraj Rákossy, Jasná č. 3, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta (PDF, 541 kB)
 4:Attila Sivoš, Mierova 25, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta (PDF, 526 kB)
 5:Wyon, s.r.o., Námestie 1. mája 10, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta (PDF, 681 kB)
 6:Mgr. M. Kadášová , Letná 24, Rožňava – predaj pozemku mesta (PDF, 988 kB)
 7.Obec Čučma, Čučma 47 – priamy predaj pozemkov mesta a zrušenie uznesenia MZ č. 228/2013 zo dňa 26.9.2013 (PDF, 153 kB) 
 8.Ing. Ernest Rozložník a manželka Lýdia Rozložníková, Čučma 26, Rožňava – priamy predaj pozemkov mesta v k.ú. Čučma (PDF, 1,5 MB)
 9.Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava (PDF, 843 kB)
 10.
(PDF, 753 kB)
 11.Pozemok pod bytovým domom na Ul. J.A. Komenského č.1713/16 v Rožňave – žiadosť vlastníkov bytov o odkúpenie spoluvlastníckych podielov k pozemku pod bytovým domom (PDF, 71 kB)
 12.Kúpa pozemku do majetku mesta (PDF, 1,5 MB)
 13.MEK ESTATE, s.r.o. , Vysoká 34, Bratislava – priamy prenájom pozemku mesta (PDF, 1 MB)
 14.Občianske združenie MAS Gemer – Rožňava – súhlas s podnájmom a zverejnenie zámeru priameho prenájmu nebytových priestorov (PDF, 74 kB)
 15.Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 182/2017 (PDF, 41 kB)
 16.Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Rožňava – zmena uznesenia č. 169/2017 zo dňa 28.9.2017 (PDF, 631 kB)
 17.Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 66/2017 zo dňa 27.4.2017 (PDF, 60 kB)
 18.Protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy Technických služieb mesta  Rožňava (PDF, 62 kB)
 19.Dopad zvýšenia cien za vylepovanie plagátov na príjmy MsD ACTORES Rožňava – Informatívna správa (PDF, 362 kB)
 20.Stanovenie výšky nájomného za užívanie nebytových priestorov v budove na Betliarskej ul. 2 v Rožňave (PDF, 1,3 MB)
15. Návrh na vymenovanie zástupcov mesta Rožňava do Rady riaditeľov Regionálneho poradenského a informačného centra Rožňava (PDF, 38 kB)
16. Odvolanie Mgr. Milana Capáka a delegovanie Ľubomíra Takáča ako zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12 v Rožňave (PDF, 65 kB)
17. Materiály hlavnej kontrolórky
 1.Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava na 1. polrok 2018 (PDF, 35 kB)
 2.

Správa z kontroly dodržiavania Zásad pre obeh účtovných dokladov – vyúčtovania poskytnutých preddavkov (PDF, 61 kB)

 3.Správa z kontroly dodržiavania § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a internej smernice o verejnom obstarávaní (PDF, 108 kB)
18. Podnety pre hlavnú kontrolórku
19. Otázky poslancov
20. Diskusia poslancov
21. Záver
  

 

Bod:  Diskusia občanov

sa zaraďuje do programu rokovania mestského zastupiteľstva medzi 13.00 hod. – 13.30 hod.

...

Zdroj: Mesto Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Klub športovej kynológie - Rožňava

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za predčasné parlamentné voľby?:

Minibager

vodoinštalatér

UKONA

ROCK POD HRADOM 8.

Miesto pre Vašu reklamu

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu


Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA