Pedikúra - manikúra  minibager

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave

       

P o z v á n k a
      
         V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


z v o l á v a m


zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave
na deň 11. mája 2023 o 09.00 hod.
do malej zasadačky MsÚ

Program:
1. Otvorenie
2. Otázky a podnety občanov
3. Interpelácie poslancov
4. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave 
5. Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava – návrh dodatku č. 2 
6. VZN o podmienkach poskytovania a úhradách za sociálne služby v zariadení starostlivosti pre deti do veku troch rokov veku dieťaťa 
7. Majetkoprávne záležitosti:
1. Tibor Gyenes a manželka Denisa Gyenesová, Nadabula 247, Rožňava – zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Nadabula 
2. Mgr. Henrieta Urbanová, Nadabula č. 259, Rožňava – zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Nadabula 
3. Vojtech Tomes a manželka Renáta Tomesová, Čučmianska 20, Rožňava – zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta 
4. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice – Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava 
5. Ing. Ľubomíra Fabianová, Šafárikova 33, Rožňava – predaj pozemku mesta 
6. Ing. Peter Krajec, Tehelná 11, Rožňava a manželka Veronika Krajecová, Kyjevská 13, Rožňava – predaj pozemkov mesta 
7. Marek Lučko a manželka Štefánia Lučková, Jarná 349/41 – predaj pozemkov mesta 
8. Tunde Zimanová, Hámosiho 185, Brzotín a Július Ostromek, Budovateľská 15, Rožňava – predaj pozemkov mesta
9. Andrej Voľanský a manželka Viktória Voľanská, Bočná 5, Rožňava – zmena uznesenia MZ č. 54/2023 zo dňa 30. 03. 2023 
10. ROS reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o. , Bencúrova 5, Bratislava – prenájom stĺpov verejného osvetlenia 
8. Program rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2022 – vyhodnotenie plnenia za rok 2022 
9. Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2023 pre kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie a združenia pri školách 
10. Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2023 pre športové kluby 
11. Náplň činnosti Komisie športu pri MZ v Rožňave 
12. Náplň činnosti Komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky pri MZ v Rožňave 
13. Výsledky hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2022 
14. Návrh prerozdelenia zisku Mestských lesov s. r. o. za rok 2022 
15. Návrh plánu hospodárenia Mestských lesov Rožňava s. r. o. na rok 2023 
16. Materiály hlavnej kontrolórky
1. Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy 
2. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., §§ 5a, 5b, povinné zverejňovanie informácie u organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava 
17. Podnety pre hlavnú kontrolórku
18. Diskusia
19. Záver

Michal Domik

primátor mesta

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.