Ustanovujúce zasadnutie MZ v Rožňave už dnes

Pozvánka

          V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

z v o l á v a m

USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ROŽŇAVE

na deň 21. novembra 2022 o 17.00 hodine

do sály Kongresového centra v budove historickej Radnice na Námestí baníkov v Rožňave

 

Program:

I časť

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Rožňava

4. Prevzatie Osvedčenia o zvolení za primátora a zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta

5. Prevzatie Osvedčenia o zvolení za poslanca MZ a zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva

6. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta

   

II. časť

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva

8. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

9. Správa mandátovej komisie

10. Vyhlásenie poslancov mestského zastupiteľstva v Rožňave k Etickému kódexu voleného predstaviteľa samosprávy mesta Rožňava 

11. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva v súlade s § 12 zákona o obecnom zriadení, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva 

12. Poverenie zastupovaním primátora mesta , úväzok a plat zástupcu primátora – informatívna správa 

13. Návrh na zloženie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta 

14. Návrh na zmenu § 18 ods. 4 Štatútu mesta Rožňava 

15. Návrh na určenie počtu členov komisií, predsedov, podpredsedov a členov komisií pri MZ v Rožňave z poslancov MZ 

16. Návrh na určenie členov komisií pri MZ v Rožňave z radov občanov 

17. Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku doterajšieho primátora mesta

18. Určenie platu primátorovi mesta 

19. Poverenie poslancov mestského zastupiteľstva na výkon sobášnych obradov 

20. Návrh na odvolanie zástupcov mesta v Dozornej komisii príspevkovej organizácie Technické služby mesta Rožňava a návrh na schválenie nových 

21. Návrh na odvolanie zástupcov mesta v Dozornej komisii príspevkovej organizácie Odpadové služby mesta Rožňava a návrh na schválenie nových

22. Návrh na odvolanie zástupcov mesta v Dozornej komisii príspevkovej organizácie Mestské divadlo Actores a návrh na schválenie nových 

23. Návrh na odvolanie členov Dozornej rady obchodnej spoločnosti Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava a návrh na menovanie nových

24. Návrh na odvolanie členov Dozornej rady obchodnej spoločnosti Mestské lesy Rožňava s.r.o. a návrh na menovanie nových

25. Odvolanie delegovaných zástupcov a návrh na delegovanie nových zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava v novom volebnom období 2022 - 2026

26. Záver

Michal Domik   

primátor mesta


Zdroj: Mesto Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.